តើអ្វីជាការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម?

អត្ថបទកំពុងកែសម្រួល។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 28, 2024