មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

លោកអ្នកអាចធ្វើការណាត់ជួបជាមួយមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននានាទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីម៉ាក ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រ និងព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដទៃទៀត។

ដើម្បីចូលទៅកាន់ ដំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ទម្រង់នៃការណាត់ជួប សូមចុចដំណរភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖ ចុចត្រង់នេះ!

លោកអ្នកអាចធ្វើការទាក់ទងមកនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 023 ​866-​114 រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 28, 2024