អំពីយើង

គេហទំព័រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សប្បុរសដោយ Funds-In-Trust Japan Industrial Property Global ដែលផ្តល់ដោយការិយាល័យប៉ាតង់ជប៉ុន។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024