មជ្ឍមណ្ឌលគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៏

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្របច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៏ (TISC) ផ្តល់ឱ្យអ្នកច្នៃប្រឌិតក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នូវលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងស្រុក ដោយជួយពួកគេឱ្យទាញយកសក្តានុពលច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ និងដើម្បីបង្កើត ការពារ និងគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ពួកគេ (IP ) ។

សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ TISCs អាចរួមមានៈ

  1. ការចូលប្រើធនធានប៉ាតង់អនឡាញ និងមិនមែនប៉ាតង់ (វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេស) និងការបោះពុម្ពផ្សាយទាក់ទងនឹង IP;
  2. ជំនួយក្នុងការស្វែងរក និងទាញយកព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា;
  3. ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការស្វែងរកមូលដ្ឋានទិន្នន័យ;
  4. ការស្វែងរកតាមតម្រូវការ (ភាពថ្មីថ្មោង ទំនើបកម្ម និងការបំពាន)
  5. ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកវិទ្យា និងដៃគូប្រកួតប្រជែង;
  6. ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីច្បាប់អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម ការគ្រប់គ្រង និងយុទ្ធសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារ។

ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ WIPO TISCs www.wipo.int/tisc/en/

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024