ការសិក្សាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពីចម្ងាយ

ការអប់រំពីចម្ងាយ គឺ ជារបៀបនៃការផ្តល់ការអប់រំនិងការណែនាំដល់សិស្សនិស្សិតដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុង ថ្នាក់រៀន។
ជាធម្មតាបើគេនិយាយពីការការអប់រំពីចម្ងាយ គឺសំដៅទៅលើការសិក្សារតាមបណ្តាញអ៊ិនធឺណេត។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024