លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អញ្ជើញជាអធិបតិក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់គ្រូបង្គោលកម្មសិទ្ធបញ្ញា ជំនាន់ទី១ និងភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជំនាន់ទី៥ និងទី៦

លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អញ្ជើញជាអធិបតិក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាជូនដល់គ្រូបង្គោលកម្មសិទ្ធបញ្ញា ជំនាន់ទី១ និងភ្នាក់ងារតំណាងស្របច្បាប់នៃម្ចាស់ម៉ាកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជំនាន់ទី៥ និងទី៦

Welcome to the website

His Excellency Suon Vichea, Office of the Minister of Commerce, Director of Administration of the National Committee for Intellectual Property Management and Director of the Department of Intellectual Property, presided over the Cabinet meeting to manage the fraudulent management of “Trong Grapefruit Island” under the chairmanship of His Excellency Ouk Prachea. Minister of Commerce and High Representative of His Excellency Pan Sosak, Minister of Commerce

Welcome to the website

His Excellency Suon Vichea, Advisor to the Ministry of Commerce, Chairman of the Secretariat of the National Commission for Intellectual Property Management and Chairman of the Department of Intellectual Property, presided over the first congress of Siem Reap noodle producers and traders.

ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ

Last updated on: ខែ​កក្កដា 16, 2024