គំរោងកម្មវិធីគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម (គំរោងបង្រៀន​និងបណ្តុះ​បណ្តាលកម្មសិទ្ធិបញ្ញា)

អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ bewteen DICO និង DIPR. សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាយយកឯកសារ

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024