ការបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណិត របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក E-Learning ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណិតលើបញ្ហាទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងកិច្ចព្រមព្រៀង WTO ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពីសមាជិក និងអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច។ ច្រើនទៀត

Last updated on: ខែ​ឧសភា 28, 2024