មោឃភាពនៃម៉ាកសំគាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ

បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ អាចបញ្ជូនការសង្កេតរបស់ខ្លួន មកនាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា​​ ដើម្បីណែនាំដល់សមាគម​ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ។

បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ​អាចស្នើ​ទៅនាយកដ្ឋាន​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ដើម្បីធ្វើមោឃភាព​ការចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ។

នាយកដ្ឋានកម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ នឹងធ្វើមោឃភាព​ការចុះបញ្ជី ប្រសិនបើៈ

    1. លក្ខខណ្ឌណាមួយនៃមាត្រា៤ ​មាត្រា៧​និងមាត្រា១០​នៃច្បាប់នេះមិនបានបំពេញ
    2. មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ម្ចាស់ម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញដែលបានចុះបញ្ជី មិនមែនជាម្ចាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់។

មោឃភាពនៃម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញដែលបានចុះបញ្ជី នឹងមានអានុភាពចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទចុះបញ្ជីមក។

មោឃភាពនេះ ត្រូវបានតក់ត្រានិងបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រផ្លូវការ និងត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈភ្លាម។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024