ស្នាដៃដែលការពារដោយច្បាប់

សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធការពារស្នាដៃរឿងប្រលោមលោកដូចជាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ការសំដែង ណោតតន្ត្រី និង គំនូរ។ ជាទូទៅអ្នកនិពន្ធនៃការងាររក្សាសិទ្ធិមួយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើត, ផ្សាយ, អនុវត្ត, ទំនាក់ទំនងនិង​សម្រួលការងាររបស់គាត់។ សិទ្ធិផ្តាច់មុខទាំងនេះបង្កើតបានជាបណ្តុំនៃសិទ្ធិដែលយើងហៅថាការរក្សាសិទ្ធិនិង​អនុញ្ញាត​ឱ្យម្ចាស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការកេងប្រវ័ញ្ចពាណិជ្ជកម្មនៃការងាររបស់គាត់។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024