សិទ្ធិដែលបានប្រគល់តាមរយៈប្រកាសនីយបត្រ​តក្ក​កម្ម

ការធ្វើអាជីវកម្ម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានូវតក្កកម្មដែលបានទទួលប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មរួចហើយ ដោយបុគ្គលដទៃទៀត ចាំបាច់ត្រូវតែមាន​ការ​យល់​ព្រម​ពីម្ចាស់​ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មនោះ។

ការធ្វើអាជីវកម្មនៃតក្កកម្មដែលបានទទួលប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មរួយហើយគឺមានន័យថា ជាសកម្មភាព​ណាមួយនៃសកម្មភាព​ទាំង​ឡាយ​​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

     ១. ចំពោះផលិតផលមួយ ដែលបានផ្តល់ជូននូវប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មរួចហើយ ការធ្វើអាជីវកម្មគឺជា៖
         ក- ការផលិត ការនាំចូល ការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការលក់ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះ
         ខ- ការស្តុកទុកផលិតផលនោះ ក្នុងគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់លក់ ឬប្រើប្រាស់

     ២. ចំពោះដំណើរការផលិតកម្មមួយ ដែលបានផ្តល់ជូននូវប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មរួចហើយ ការធ្វើអាជីវកម្មគឺជា៖
         ក- ការប្រើប្រាស់ដំណើរការផលិតកម្មនោះ
         ខ- ការធ្វើសកម្មភាពណាមួយនៃសកម្មភាពទាំងឡាយ ដូចមានចែងក្នុងចំណុច ក និងចំណុច ខ នៃមាត្រានេះ លើផលិតផលដែល ទទួលបាន​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​មធ្យោបាយ​នៃដំណើរការផលិតកម្មនោះ។

ម្ចាស់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ច ចំពោះបុគ្គល ណាដែលរំលោភលើប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មឬដោយមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ ឬមានសិទ្ធិប្តឹងចំពោះបុគ្គលណាដែលអនុវត្តសកម្មភាពទាំងឡាយ ដែលអាចនឹងបណ្តាល​ឪ្យមានការរំលោភដូចគ្នានេះកើតឡើង។

សិទ្ធិដែលបានប្រគល់តាមរយៈប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មមិនអនុវត្តចំពោះ៖
     ក. សកម្មភាពទាក់ទងនឹងសម្ភារៈ ដែលបានដាក់តាំងនៅលើទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬនៅលើទីផ្សារក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយម្ចាស់​ប្រកាស​នីយបត្រ​តក្កកម្ម ឬដោយមានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម
     ខ. ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើអាកាសយាន យានយន្តផ្លូវគោក ឬនាវារបស់ប្រទេសដទៃដែលចូលចតជាបណ្តោះអាសន្ន ឬចូលចតដោយឧបទ្ទវហេតុ ក្នុងដែនអាកាស ដែនគោកឬដែនទឹកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
     គ. សកម្មភាពដែលធ្វើត្រឹមតែគោលបំណងពិសោធន៍ ដែលទាក់ទងទៅនឹងតក្កកម្មដែលបានផ្តល់ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មរួចហើយ
     ឃ. សកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តក្នុងគោលបំណងល្អ ដោយបុគ្គលណាម្នាក់ ដោយប្រើប្រាស់តក្កកម្មឬក៏ធ្វើការរៀបចំឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងហ្មត់ចត់នូវតក្កកម្មនោះ មុនកាល​បរិច្ឆេទសុំចុះបញ្ញី សំនុំលិខិតស្នើសុំ ឬមុនកាលបរិច្ឆេទអាទិភាពនៃសំនុំលិខិតស្នើសុំ ដែលបានអះអាងក្នុងករណីដែលបានប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្មបានផ្តល់រួចហើយ និងបានផ្តល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

យោងតាមចំនុច ឃ សិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មុនអាចផ្ទេរបានជាមួយតែសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុន ឬមួយផ្នែកនៃសហគ្រាស ឬក្រុមហ៊ុនដែលបានប្រើប្រាស់ឬបានរៀបចំការប្រើប្រាស់តក្កកម្ម នោះរួចហើយ។

Last updated on: ខែ​ឧសភា 21, 2024